مدیر بازرگانی و عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای مهندس میثم کریمی